Posted on: 2019-04-04

Job type: Permanent

Sector: Public Sector

 
Sign up for job alerts

You will receive job alerts for:

Please enter your email address.

Sterke people manager en maatschappelijk geïnspireerde organisator / Solide people manager et maestro de l’organisation inspiré(e) par l’action sociale

Het Steunpunt ‘la Strada’ werd opgericht in 2007 en zet zich in voor de thuislozenzorg in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Met de steun van haar leden, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, organisaties in het veld en beleidsmakers poogt ze een grotere samenhang binnen de sector te bekomen door informatie te verstrekken, overleg te organiseren en aanbevelingen te formuleren aan de hand van studies en analyses.

 

Na de invoering van een Brusselse ordonnantie op 14 juni 2018 over noodhulp en integratie van daklozen, wordt een nieuwe openbare structuur gecreëerd onder de naam "Bruss'Help" waarmee la Strada fuseert om de functies van raadpleging van diensten en de analyse van de thuislozenzorg te verzoenen.

 

Met het oog op deze nieuwe fusie wil la Strada haar team versterken, en zijn ze op zoek naar een nieuwe (m/v):

 

ALGEMEEN DIRECTEUR

Sterke people manager en maatschappelijk geïnspireerde organisator

 

Functie

 

 • Je leidt een multidisciplinair team door diensten, projecten (op strategisch, financieel en operationeel niveau), studies en onderzoek te coördineren en te begeleiden, met inachtneming van de geldende regelgeving en normen, en rapporteert aan de Raad van Bestuur.
 • Je ondersteunt proactief de overgang van de huidige VZW naar de publiekrechtelijke organisatie "Bruss'Help", in samenwerking met de administratie van GGC en de door het College aangestelde consultants, waarbij je het dagelijks bestuur van de vereniging verzekert, rekening houdend met de beschikbare middelen.
 • Als gezicht van onze organisatie vertegenwoordig je de vereniging, haar waarden en opdrachten in (interne/externe) communicatie onder toezicht van de Raad van Bestuur en in overleg met de ministers die verantwoordelijk zijn voor bijstand aan personen.
 • Dankzij je aanpassingsvermogen, inlevingsvermogen en luistervaardigheid onderhoud je goede relaties met externe partners en/of leden van het Brussels Overleg Thuislozenzorg en neem je deel aan en begeleid je de vergaderingen met hen.
 • Door je diplomatieke en onderhandelingsvaardigheden kan je ondanks de weerstand en tegenstand van je toehoorders jouw ideeën op een overtuigende manier overbrengen.
 • Als solide en inspirerende people manager weet je te delegeren door rekening te houden met de vaardigheden en sterktes van de teamleden en hen te ondersteunen bij zowel het realiseren van hun missie als bij hun professionele ontwikkeling met inachtneming van de strategische doelstellingen.
 • Je bent bekommerd over het welzijn op het werk, je ontwikkelt een echt organisatiebeleid en een cultuur die gebaseerd is op een werkklimaat en vertrouwen dat bevorderlijk is voor de uitwisseling en samenwerking tussen medewerkers en je beheert interpersoonlijke conflicten.

 

Profiel

 

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten, in de economische en sociale wetenschappen of in de sociologie.
 • Je hebt veel ervaring in het aansturen van teams en projecten in een bedrijf of organisatie van meer dan 20 mensen.
 • Je hebt minstens 6 jaar ervaring in een managementfunctie.
 • Je hebt een goed begrip van de politieke, economische en sociale context die samenhangt met de ontwikkeling van de toekomstige VZW in combinatie met een goede kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de Brusselse institutionele structuur en de thuislozenzorg.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke basiskennis van het Nederlands en van het Frans en je communiceert vlot in de beide talen (Engels is een troef) op een open, respectvolle en inspirerende manier om goede relaties te onderhouden en te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de organisatie met stakeholders, en zo een participatieve en coöperatieve werkomgeving te bevorderen.
 • Door je vastberadenheid, uitstekende organisatiecapaciteit en oprechte betrokkenheid bij de ondersteuning van je teams, bereik je de vooropgestelde doelen en maak je gebruik van de waarden, missies en het beleid van de organisatie.

 

Aanbod

 

 • Een sleutelpositie met belangrijke eindverantwoordelijkheden in een bijzonder maatschappelijk relevante sector.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aangevuld met extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer, tussenkomst gsm-kosten.

 

Interesse?

 

Inschrijven voor deze selectieprocedure kan enkel door uw CV, motivatiebrief en ingevuld sollicitatieformulier met referentie BE776223:

 

 

Alle drie de documenten zijn noodzakelijk voor de goede ontvangst van uw sollicitatie. De uiterste inschrijvingsdatum is donderdag 25 april 2019. Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

 

 

 

Fondée en 2007, l’asbl La Strada opère comme un Centre d’Appui pour le secteur de l’aide aux sans-abri en Région Bruxelles-Capitale. Grâce au soutien de ses membres, de la Commission communautaire commune et des acteurs de terrain, cette institution œuvre à la réalisation d’études et d’analyses en matière d’aide aux personnes sans abri en vue d’informer, de sensibiliser et d’émettre des recommandations pour les pouvoirs publics dans ce secteur. Suite à l’introduction ce 14 juin 2018 d’une nouvelle ordonnance bruxelloise relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des personnes sans abri, une nouvelle structure publique voit le jour sous le nom de « Bruss’Help » avec laquelle l’asbl La Strada fusionne en vue de concilier les fonctions de concertation des services et d’analyse du phénomène du sans-abrisme.

 

L’asbl La Strada souhaite ainsi renforcer son équipe en vue de la fusion avec cette nouvelle structure publique Bruss’Help en engageant un(e) nouveau/nouvelle (h/f) :

 

DIRECTEUR/DIRECTRICE GÉNÉRAL

Solide people manager et maestro de l’organisation inspiré(e) par l’action sociale

 

Fonction

 

 • Vous dirigez une équipe pluridisciplinaire en coordonnant et supervisant les services, les projets (aussi bien à un niveau stratégique que financier et opérationnel), les études et recherches tout en respectant le cadre réglementaire ainsi que les normes en vigueur et rapportez au Conseil d’administration.
 • Vous accompagnez de façon proactive le transfert de l’actuelle asbl vers l’asbl de droit public « Bruss’Help », en collaboration avec l’administration de la COCOM et les consultants désignés par le Collège réuni tout en assurant la gestion journalière de l’association compte tenu des ressources disponibles.
 • En tant que visage de notre organisation, vous représentez l’asbl, ses valeurs et ses missions lors des communications (internes/externes) sous la supervision du conseil d’administration et en accord avec les ministres compétents en matière d’aide aux personnes COCOM.
 • Grâce à votre capacité d’adaptation, votre empathie et votre écoute, vous entretenez de bonnes relations avec les partenaires externes et/ou les membres de la Concertation bruxelloise de l’aide aux sans-abri et participez et supervisez les réunions avec eux.
 • Par votre diplomatie et vos aptitudes dans la négociation, vous parvenez à surmonter les résistances et oppositions de votre audience dans l’optique de faire accepter vos idées.
 • En tant que people manager solide et inspirant, vous savez déléguer en tenant compte des compétences et des forces des membres de l’équipe et les soutenir aussi bien dans la réalisation de leur mission que dans leur épanouissement professionnel tout en gardant en ligne de mire les objectifs stratégiques.
 • Soucieux du bien-être au travail, vous instaurez une véritable politique et culture organisationnelles basées sur un climat de travail et de confiance propice aux échanges et à la coopération entre les membres du personnel et vous gérez les conflits interpersonnels.

 

Profil

 

 • Vous possédez un diplôme de master en droit, en sciences économiques et sociales, en sociologie.
 • Vous bénéficiez d’une expérience probante en gestion d’équipe/de projets dans une entreprise ou organisation de plus de 20 personnes.
 • Vous avez au moins 6 années d’expérience dans une fonction de management.
 • Vous disposez d’une bonne compréhension du contexte politique, économique et social lié au développement de la future asbl combinée à de bonnes connaissances sur la réglementation des marchés publics, la structure institutionnelle bruxelloise et le secteur de l’aide aux sans-abri.
 • Vous avez une bonne connaissance de base, orale et écrite, du Français et du Néerlandais et vous communiquez aisément dans ces deux langues (l’anglais est un atout) de façon ouverte, respectueuse et enthousiasmante en vue de préserver et de développer de bonnes relations, tant au sein qu’en dehors de l’organisation avec les parties prenantes, favorisant ainsi un climat de travail participatif et coopératif.
 • Par votre détermination, votre excellente capacité organisationnelle et votre véritable engagement dans le soutien de vos équipes, vous parvenez à atteindre les objectifs fixés tout en vous appuyant sur les valeurs, les missions et la politique de l’organisation.

 

Offre

 

 • Une fonction clé avec d’importantes responsabilités finales dans un secteur particulièrement pertinent orienté vers le futur et le social.
 • Des conditions de travail attractives avec des avantages extra légaux tels que chèques repas, intervention déplacement domicile-travail, intervention dans les frais de GSM.

 

Intéressé(e)?

 

S’inscrire à cette procédure de sélection peut se faire uniquement sur base de la réception de 3 documents obligatoires (votre CV, ce formulaire de candidature et votre lettre de motivation) via:

 

 

http://email.hudson.com/data/documents/eu-la_strada_formulaire_de_candidature_fr_0319.doc

 

toujours en mentionnant la référence BE776223. Votre réponse sera traitée rapidement et de façon confidentielle. La date limite pour vous inscrire est le jeudi 25 avril 2019.

Send job by email

Apply for Algemeen Directeur / Directeur Général - Directrice Général
Reference: BE776223

Please complete all required fields marked *

*

*

*

*

*
Choose file from

Issues applying with LinkedIn? Click here

MS Word, PDF, HTML and text formats.

*
I agree to the Hudson Privacy Policy and give my consent for processing my data.