Follow
  PL EN
 
 
 

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy?

Hudson Global Resources Sp. z o.o. (spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000031006) stanowi część Grupy Morgan Philips. Przez Grupę rozumiemy nasze spółki zależne, naszą spółkę dominującą i jej spółki zależne wraz z naszymi spółkami stowarzyszonymi.

Jesteśmy firmą rekrutacyjną i agencją pośrednictwa pracy. Ponadto świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu oceny i rozwoju kompetencji zawodowych pracowników.

O niniejszej polityce.

Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, czego mogą Państwo oczekiwać w związku z gromadzeniem przez nas Państwa danych osobowych.

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa prywatności. Jeżeli podadzą nam Państwo dane osobowe umożliwiające identyfikację Państwa tożsamości, mogą być Państwo pewni, że wykorzystamy te dane wyłącznie w zgodzie z niniejszą polityką prywatności. Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie mające dostęp do danych osobowych lub zaangażowane w ich przetwarzanie szanują poufność tego typu danych osobowych.

Jesteśmy administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych.

Co jest objęte niniejszą polityką?

Gromadzimy dane osobowe następujących kategorii osób w celu umożliwienia prowadzenia naszej działalności:

 • Osoby poszukujące pracy;
 • Potencjalni i istniejący klienci;
 • Uczestnicy sesji Assessment/Development Centre oraz naszych testów internetowych;
 • Dostawcy wspierający nasze usługi;
 • Pracownicy;
 • Konsultanci, pracownicy tymczasowi;
 • Osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Gromadzimy te informacje, aby prowadzić naszą podstawową działalność oraz działalność pomocniczą.

Niniejszą polityką objęte są również:

 • Bezpieczeństwo;
 • Przechowywanie danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • Prawo dostępu.

Osoby poszukujące pracy: informacje, jakie gromadzimy i w jaki je wykorzystujemy.

Gdy ubiegają się Państwo o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej, innych portali pracy, mediów społecznościowych, naszego procesu rejestracyjnego to gromadzimy Państwa dane osobowe z Państwa CV i naszego formularza rejestracyjnego oraz innych źródeł (jak np. LinkedIn). Ma to na celu umożliwienie nam znalezienia Państwu odpowiedniej pracy.

Dane, jakie gromadzimy, obejmują m. in.:

 • Imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu;
 • Kwalifikacje;
 • Referencje;
 • Przebieg kariery zawodowej;
 • Linki do profili zawodowych dostępnych w domenie publicznej, jak np. LinkedIn.

Przechowujemy te dane i korzystamy z nich, aby:

 • Pomóc Państwu w znalezieniu odpowiedniej pracy;
 • Móc kontaktować się z Państwem w sprawach możliwości zatrudnienia oraz informowania o postępach w projektach, w których biorą Państwo udział;
 • Móc przekazywać Państwa dane potencjalnym pracodawcom. Państwa dane będą udostępniane potencjalnym pracodawcom tylko za Państwa zgodą;
 • Móc przekazywać Państwu powiadomienia o ofertach pracy dotyczących stanowisk, które według nas mogą Państwa zainteresować;
 • Zapewniać Państwu pomoc i doradztwo ułatwiające poszukiwanie pracy;
 • Przekazywać Państwu informacje dotyczące ogólnych trendów w świecie pracy;
 • Uzyskiwać Państwa opinie na temat naszych usług;
 • Wywiązywać się ze zobowiązań wobec naszych klientów;
 • Dostarczać Państwu niezbędnych informacji i porad w celu wspomagania Państwa rozwoju;
 • Dostarczać naszym klientom informacji zwrotnej na temat Państwa wyników, zgromadzonych na podstawie naszych narzędzi i metodologii.

Możemy także gromadzić informacje na Państwa temat w ramach naszych badań wspierających potrzeby naszych klientów związane z zasobami ludzkimi. Informacje takie uzyskujemy z takich źródeł jak: LinkedIn, internetowe portale pracy, internetowe biblioteki CV, Państwa wizytówki oraz rekomendacje osobiste. W przypadku gromadzenia przez nas Państwa danych, poinformujemy o tym wysyłając do Państwa niniejszą politykę prywatności w ciągu 30 dni od daty ich zarejestrowania.

W każdej chwili mają Państwo prawo do zmiany swoich preferencji dotyczących kontaktu i/lub profilu osobistego.

 • Możecie Państwo zrezygnować z komunikacji marketingowej klikając w link: zrezygnuj.
 • Możecie Państwo uzyskać dostęp do powiadomień o ofertach pracy klikając w link: Job Alerts.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • Innym oddziałom Grupy Morgan Philips, w tym oddziałom poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jeżeli poinformują nas Państwo o tym, że chcieliby Państwo starać się o pracę za granicą;
 • Zaufanym podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak usługi sprawdzania referencji, kwalifikacji i rejestru karnego, oceny psychometryczne, testy umiejętności oraz usługi płacowe. Od tych podmiotów zewnętrznych wymagana jest zgodność z naszymi rygorystycznymi zobowiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności;
 • Zaufanym podmiotom trzecim, które świadczą nam usługi w zakresie badań i poczty elektronicznej. Od tych podmiotów zewnętrznych wymagana jest zgodność z naszymi rygorystycznymi zobowiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności;
 • Klientom w celu przedstawienia im kandydatów;
 • Klientom, partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w związku ze zobowiązaniami dotyczącymi realizacji i zgodności wszelkich umów, jakie podpisujemy z nimi lub z Państwem;
 • Podwykonawcom usług;
 • Jeśli będzie to konieczne to biurom informacji kredytowej, naszemu agentowi ubezpieczeniowemu, partnerom ds. zgodności i innym podwykonawcom w celu oceny, czy są Państwo odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, w przypadku, gdy stanowi to warunek podpisania umowy z Państwem;
 • Organom ścigania i organom regulacyjnym, gdy wymaga tego od nas prawo.

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym, które chciałyby wykorzystywać je do celów marketingowych.

Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji ani profilowania. Wykorzystujemy nasze systemy komputerowe do wyszukiwania i identyfikowania danych osobowych zgodnie z parametrami ustawionymi przez osobę. W procesie decyzyjnym zawsze uczestniczył będzie człowiek.

Nasze rozwiązania w zakresie Zarządzania Talentami

Nasze uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych osobowych umożliwiają naszym globalnym zespołom Zarządzania Talentami świadczenie specjalistycznych usług oceny oraz usług rozwoju umiejętności przywódczych i organizacyjnych w celu:

 • Wypełniania naszych zobowiązań wobec klientów.
 • Oceny Państwa kompetencji zawodowych w przypadku każdej sesji Assesment/Develompent Centre czy testów internetowych (zleconych przez Państwa pracodawcę / potencjalnego pracodawcę), w których Państwo uczestniczyli.
 • Dostarczania Państwu niezbędnych informacji i porad w celu wspomagania Państwa rozwoju.
 • Dostarczania naszym klientom informacji zwrotnej na temat Państwa wyników, zgromadzonych na podstawie naszych narzędzi i metodologii.

Nasze raporty są aktualne przez okres dwóch lat od daty ich sporządzenia. Z tego względu przechowujemy je przez okres dwóch lat, z dodatkowym 3-miesięcznym okresem karencji (2 lata i 3 miesiące).

Pracodawcy: informacje, jakie gromadzimy, i sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Kiedy poproszą nas Państwo o współpracę, zapiszemy Państwa dane, obejmujące m. in.:

 • Imię i nazwisko;
 • Stanowisko;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail i telefon;
 • Dane Panstwa firmy.

Informacje te przechowujemy i wykorzystujemy, aby:

 • Móc świadczyć usługi, o jakie Państwo nas poprosili;
 • Przedstawiać Państwu raporty z poszukiwań, jakie są podejmowane w Państwa imieniu;
 • Doradzać Państwu w zakresie odpowiednich usług i produktów;
 • Przekazywać Państwu informacje dotyczące ogólnych trendów w świecie pracy;
 • Uzyskiwać Państwa opinie na temat naszych usług;
 • Móc zapraszać Państwa na nasze eventy.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • Osobom ubiegającym się o pracę, które zapraszają Państwo na rozmowy kwalifikacyjne lub którym składają Państwo oferty zatrudnienia;
 • Innym oddziałom Grupy Morgan Philips, w tym oddziałom poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), aby świadczyć Państwu usługi;
 • Zaufanym podmiotom trzecim, które świadczą nam usługi w zakresie badań i poczty elektronicznej. Od tych podmiotów zewnętrznych wymagana jest zgodność z naszymi rygorystycznymi zobowiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności;
 • Organom ścigania i organom regulacyjnym, gdy wymaga tego od nas prawo.

Podstawa prawna do przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne obejmuje:

 • Ich własne uzasadnione interesy biznesowe związane z przetwarzaniem ;
 • Państwa danych osobowych, w większości przypadków w celu spełnienia ich wewnętrznych potrzeb związanych z zasobami ludzkimi;
 • Wywiązanie się z ich zobowiązań umownych wobec nas jako podmiotu przetwarzającego dla nas dane;
 • Potrzeby związane z istniejącą lub planowaną umową.
 • Wywiązanie się z ich zobowiązań prawnych.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych są nasze uzasadnione interesy biznesowe opisane poniżej. W przypadkach szczególnego wykorzystania danych możemy także powołać się na umowę, zobowiązanie prawne lub zgodę.

Powołamy się na umowę, jeżeli będziemy negocjować lub zawarliśmy z Państwem lub Państwa organizacją umowę dotyczącą naszych usług lub jakąkolwiek inną umowę na świadczenie nam usług.

Powołamy się na zobowiązanie prawne, jeżeli będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania Państwa danych, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych.

W pewnych okolicznościach powołamy się na zgodę dotyczącą specyficznego wykorzystania Państwa danych i zostaną Państwo poproszeni o wyraźną zgodę, jeżeli będzie to prawnie wymagane. Przykładem sytuacji, w której zgoda może stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych, jest Państwa zgoda na przedstawienie Państwa danych klientowi (jeżeli są Państwo kandydatem). W przypadku, gdy zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania przez nas Państwa danych, w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w odniesieniu do tego konkretnego przetwarzania danych.

Nasze uzasadnione interesy biznesowe.

Nasze uzasadnione interesy biznesowe związane z gromadzeniem i przetrzymywaniem Państwa danych osobowych są następujące:

 • Jako firma rekrutacyjna i agencja pośrednictwa pracy przedstawiamy kandydatów naszym klientom w celu zapewnienia im stałego zatrudnienia, lub podpisania niezależnych kontraktów zawodowych;
 • Aby wspierać aspiracje zawodowe naszych kandydatów oraz spełniać potrzeby rekrutacyjne naszych klientów, potrzebujemy bazy danych osobowych kandydatów i klientów, zawierającej informacje bieżące i historyczne;
 • Aby utrzymywać, rozszerzać i rozwijać naszą działalność, musimy zapisywać dane osobowe potencjalnych kandydatów i klientów, w tym klientów i kandydatów z zakresu Zarządzania Talentami;
 • Aby umożliwić nam świadczenie usług w zakresie Zarządzania Talentami dla naszych klientów i kandydatów.
 • W celu świadczenia naszych usług dodatkowych.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Korzystamy z Google Analytics i plików cookie, aby gromadzić ogólne informacje o użytkownikach naszych stron internetowych celem lepszego zrozumienia sposobu, w jaki wykorzystywane są te strony. Możemy udostępniać te ogólne informacje zaufanym podmiotom zewnętrznym, aby oni również mogli zrozumieć to, jak wykorzystywane są nasze strony internetowe. Jeżeli przechowujemy Państwa adres e-mail, od czasu do czasu możemy wykorzystywać pliki cookie, aby gromadzić informacje dotyczące Państwa osobistego korzystania z naszych stron internetowych. Ma to na celu świadczenie Państwu usług dopasowanych do Państwa potrzeb.

Więcej informacji dotyczących naszego wykorzystania plików cookie znajdą Państwo klikając na link.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych obsługiwanych przez inne organizacje. Organizacje te mogą gromadzić dane osobowe osób odwiedzających ich strony. Nie możemy ręczyć za treść i praktyki dotyczące prywatności stron zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za te strony.

Bezpieczeństwo.

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Korzystamy z różnych środków, a w tym m. in. z firewalls, programów antywirusowych i szyfrowania SSL, aby chronić Państwa dane osobowe przed:

 • Nieupoważnionym dostępem;
 • Niewłaściwym użytkowaniem lub ujawnieniem;
 • Nieupoważnioną modyfikacją lub zmianą;
 • Bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dane, jakie gromadzimy od Państwa, mogą być przesyłane do miejsc znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i/lub przechowywane w tych miejscach. Mogą one być przesyłane do podmiotów zewnętrznych poza EOG w celach związanych z naszym usługami pośrednictwa pracy. Mogą także być przetwarzane przez personel poza EOG, który pracuje dla nas lub jednego z naszych dostawców. Obejmuje to personel zajmujący się między innymi naszymi usługami pośrednictwa pracy i zapewnianiem usług pomocniczych. Przekazując swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na ich przesyłanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszystkie racjonalnie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne traktowanie Państwa danych w sposób zgodny z niniejszą Polityką.

Wszystkie informacje, jakie nam Państwo przekazują, przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane (przy użyciu technologii SSL). Jeżeli podaliśmy Państwu (lub wybrali Państwo) hasło umożliwiające Państwu dostęp do pewnych części naszej strony, ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie jego poufności. Prosimy nie udostępniać hasła innym osobom.

Przechowywanie Państwa danych osobowych.

Rozumiemy nasz prawny obowiązek dotyczący przechowywania niezbędnych danych tak długo, jak jest to konieczne w związku z naszymi uzasadnionymi celami biznesowymi, oraz po wyrażeniu Państwa zgody. Posiadamy w związku z tym Politykę przechowywania danych i stosujemy procedury mające na celu usunięcie danych, przechowywanie których nie stanowi już dla nas uzasadnionego interesu biznesowego.

Aby zapewnić poprawność naszych danych, podejmujemy następujące działania:

 • Nasze strony internetowe umożliwiają Państwu zarządzanie swoimi danymi i sprawdzanie, czy informacje, jakie przechowujemy na Państwa temat, są poprawne;
 • Przed przedstawieniem Państwa klientowi sprawdzamy, czy Państwa dane osobowe posiadane przez nas są poprawne;
 • Pozostajemy w kontakcie z Państwem, aby mogli nas Państwo poinformować o zmianach dotyczących Państwa danych osobowych.

Segregujemy nasze dane, abyśmy mogli przechowywać różne rodzaje danych przez różne okresy czasu. Kryteria, z jakich korzystamy, aby określić to, czy powinniśmy zatrzymać Państwa dane, obejmują:

 • Charakter danych osobowych;
 • Poprawność;
 • Nasze zobowiązania prawne;
 • Czy przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną lub czy zatrudniono pracownika, oraz
 • Nasze doświadczenie i ekspertyza dotycząca znajomości branży według kraju, sektora i stanowiska pracy.

Możemy archiwizować Państwa dane osobowe w części lub w całości lub zatrzymywać je tylko w naszych systemach finansowych, usuwając ich część lub całość z naszego głównego systemu (CRM). Możemy pseudonimizować część Państwa danych, w szczególności w następstwie prośby o utajenie lub usunięcie Państwa danych, aby upewnić się, że Państwa dane osobowe nie zostaną ponownie wprowadzone do naszej bazy danych, chyba że Państwo o to ponownie poproszą.

Informujemy Państwa, że dane pseudonimizowane tworzone są poprzez zastępowanie umożliwiających identyfikację pól w naszej bazie danych sztucznymi identyfikatorami, czyli pseudonimami.

Naszą aktualną politykę przechowywania danych można otrzymać, wysyłając wniosek na e-mail: pl.privacy@hudson.com.

Państwa prawa.

Mają Państwo prawa do:

 • Prośby o korektę swoich danych osobowych, jakie są przez nas przechowywane. Umożliwia to Państwu korektę wszelkich niepełnych lub niepoprawnych informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat.
 • Prośby o usunięcie swoich danych osobowych. Umożliwia to Państwu poproszenie nas o usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli nie posiadamy słusznego dowodu na dalsze ich przetwarzanie. Mają Państwo również prawo do poproszenia nas o usunięcie Państwa danych osobowych w przypadku skorzystania ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zob. niżej).
 • Jeżeli poproszą nas Państwo o usunięcie informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat, usuniemy wszystkie informacje za wyjątkiem Państwa adresu e-mail, imienia i nazwiska. Umożliwi to nam zapisanie, że wycofali Państwo swoją zgodę. Ponadto, gdy jest to wymagane przez prawo, możemy zatrzymać pewne dane osobowe na Państwa temat, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy powołujemy się na uzasadniony interes (lub interesy podmiotu zewnętrznego) i istnieje jakaś konkretna sytuacja, która sprawia, że chcą Państwo wnieść sprzeciw na tej podstawie.
 • Zmiany swoich preferencji dotyczących kontaktu. Mogą nas Państwo poinformować i zaktualizować rodzaj informacji, jakie chcą Państwo od nas otrzymywać.
 • Prośby o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. Umożliwia to Państwu poproszenie nas o zawieszenie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli chcą Państwo na przykład ustalić ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Prośby o przesłanie swoich danych osobowych do innego podmiotu w pewnych formatach, jeśli to wykonalne.
 • Zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe prawa można egzekwować, wysyłając do nas e-mail na adres: pl.privacy@hudson.com.

Państwa prawo do dostępu do informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat.

Mają Państwo prawo do dostępu do informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat. Jeśli zezwala na to prawo, możemy odrzucić Państwa prośbę i podać Państwu powody takiego działania. Mogą Państwo poprosić o dostęp do informacji, jakie przechowujemy na Państwa temat, wysyłając do nas e-mail na adres: pl.privacy@hudson.com.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Wszelkie zmiany, jakie w przyszłości wprowadzimy do naszej polityki prywatności, zostaną zamieszczone na tej stronie. Prosimy śledzić naszą stronę, aby móc zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami naszej polityki prywatności.

Kontakt.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie niniejszej polityki prywatności, prosimy wysłać do nas e-mail na adres: pl.privacy@hudson.com.